Startpagina
Overzicht Activiteiten en Lezingen
Overzicht Organisatie
Overzicht Werkgroepen
Links naar verwante sites

 

            Mail de Werkgroep Genealogie

* Doel
* Bestuur
* Historie van de werkgroep
* Genealogisch historisch weekend 1998
* Bronnen
* Genealogische projecten en Oudschrift
* Historische projecten

DOEL VAN DE WERKGROEP

Het stimuleren van genealogisch onderzoek binnen de gemeente Uden door:
* elke 4e maandag van de maand om 20.00 uur bijeenkomst in
het Heemhuis (m.u.v. juli-augustus en feestdagen)
* elke maandagavond van 19.00-21.30 uur bronnenonderzoek in
de verenigingsbibliotheek
* het combineren van archiefbezoek
* onderzoeken en publiceren van diverse onderwerpen
* regelmatige contactavonden voor uitwisseling gegevens
* het verzorgen van cursussen genealogie en oud-schrift voor
beginners en gevorderden (bij voldoende interesse)

BESTUUR

Voorzitter: Dhr. Tonny Voermans
Secretaris: Dhr. Nico Vertogen
Lid: vacant

HISTORIE VAN DE WERKGROEP

Op initiatief van Luciën Bressers is op dinsdag 20 oktober 1992 de eerste aanzet gemaakt tot de oprichting van een “Werkgroep Genealogie in Uden” binnen de Heemkundekring Uden. Hij heeft een praatplan opgesteld en vanaf dat moment is hij met Jan Versantvoort en Matheu Klotz aan de slag gegaan. In eerste instantie is het bestuur van de HKKU ingelicht en later de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein van het NGV; beide reageerden positief. Vervolgens werd er een doelstelling opgezet en hebben ze een aantal te onderzoeken onderwerpen gezocht.
Er werd een artikel in het verenigingsblad “Sprokkelingen” geplaatst, de in Uden wonende NGV leden werden aangeschreven en de pers werd ingelicht. Het laatste heeft geresulteerd in een flink redactioneel artikel in het Brabants Dagblad op 20 januari 1993.
Op de eerste vergadering waren 29 belangstellenden aanwezig, resulterend in 7 nieuwe leden voor de HKKU. Binnen enkele maanden waren er al 13 nieuwe leden geregistreerd. Een mooie en veelbelovende start was gemaakt.

Voorzitter Luciën Bressers en secretaris Jan Versantvoort hebben hun functie medio 1998 ter beschikking gesteld “omdat ze niets meer toe te voegen hadden”. Matheu Klotz heeft toen de voorzittershamer overgenomen. Marja van Brunschot was bereid om het secretariaat over te nemen en het driemanschap werd gecompleteerd door Nico Vertogen. Helaas moest Matheu in 2001 vanwege gezondheidsredenen afhaken, waarna Nico de vlag heeft overgenomen. Eind 2001 is Marja vertrokken uit Uden. Jan v.d. Ven heeft het secretariaat op zich genomen. Het overlijden van Matheu Klotz in februari 2002 heeft een diepe indruk binnen de werkgroep achtergelaten. Tonny Voermans heeft de vrijgekomen plaats binnen het bestuur ingenomen.

GENEALOGISCH HISTORISCH WEEKEND 1998

Het absolute hoogtepunt voor de Werkgroep tot op heden is ongetwijfeld het Genealogisch Historisch Weekend dat in samenwerking met het NGV op 28 en 29 maart 1998 is georganiseerd. Tijdens deze twee dagen werden bijna 1.000 bezoekers ontvangen in Zalencentrum Market Place aan de Markt. De unieke combinatie van tentoonstelling van plaatselijke historische onderwerpen en mogelijkheid tot genealogisch onderzoek staat garant voor een geslaagd evenement.
De leden van de Werkgroep hebben vanaf september 1996 gewerkt aan de voorbereiding van de historische tentoonstelling met als onderwerpen:
40 jaar Heemkundekring Uden
100 jaar Harmonie “De Eendracht”
Duits lijntje: Spoorlijn NBDSM
Archeologie in Uden
60 jaar kerk in Volkel
Vliegbasis Volkel
Ontginning Odiliapeel
Belgisch Vluchtoord in de 1e wereldoorlog
Emigranten
Zouaven
Bidprentjes
Burgerlijke Stand
Diverse families

BRONNEN

BIDPRENTJES
De HKKU beschikt over een uitgebreide collectie bidprentjes van personen die op enigerlei wijze op Uden betrekking hebben. De collectie omvat personen:
* die geboren zijn Uden
* gewoond of gewerkt hebben in Uden
* overleden, begraven of gecremeerd zijn in Uden
* waarvan de partner iets met Uden te maken heeft gehad.
Daarnaast heeft men van de Kruisheren te Uden een collectie in bruikleen gekregen. Deze collectie omvat een bont palet van voornamelijk Brabantse bidprentjes.

In 2013 is de Werkgroep Bidprentjes begonnen met het scannen van de collectie. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met de Stichting Het Uden-archief van Bressers.
De fysieke collecties (HKKU ong. 12.000 en Stg. UAB ong. 17.000) blijven gescheiden.
We hopen dit project in 2017 af te ronden en schatten dat we dan samen rond de 20.000 stuks zullen uitkomen
Via de site van de Stichting UAB is het digitale bestand te raadplegen.
Meer informatie hierover vindt u op www.udenarchief.nl onder Bidprentjes.

In 2014 is door de nazaten van voormalig streekarchivaris H. Sluijters zijn collectie overgedragen aan de HKKU. Deze collectie omvat vele tienduizenden prentjes. Het overgrote deel is op familienaam gerangschikt, maar er zijn ook deelverzamelingen en omvat het Land van Ravenstein.

Daarnaast heeft men van de Kruisheren te Uden een collectie in bruikleen gekregen. Deze collectie omvat een bont palet van voornamelijk Brabantse bidprentjes.

Naast schenkingen en actief verzamelen via contactpersonen bij de parochies e.d. wordt geprobeerd de collectie uit te breiden d.m.v. het ruilen van bidprentjes

BURGERLIJKE STAND
In het kader van het LIAS-project van het Rijksarchief in ’s-Hertogenbosch hebben enkele leden van de werkgroep een aantal jaren geleden, de volledige burgerlijke stand van de gemeente Uden gedigitaliseerd.
Als gevolg daarvan staan in de verenigingsbibliotheek de gegevens in verkorte vorm en de indexen op familienaam van de:
- geboorteakten    1811-1922
- huwelijksakten   1811-1922
- overlijdensakten 1811-1942

DTB-BOEKEN
In de verenigingsbibliotheek staan de volledige kopieën van de Doop- Trouw- en Begraafboeken van de Udense RK-parochie.
De doopboeken     1609 – 1811 (met een hiaat van 1620 – 1625)
De trouwboeken    1638 – 1811 (met een hiaat van 1647 – 1651)
De begraafboeken  1697 - 1811

Ook zijn aanwezig in onze bibliotheek de DTB's van:
Asten
Bakel
Boekel
Casteren
Dinther
Gemonde
Heeswijk
Nistelrode
Reek
Schaijk
Veghel
Zeeland

FAMILIEANNONCES
Vanaf 1995 worden er uit plaatselijke en regionale dag- en weekbladen de familieberichten verzameld, welke betrekking hebben op personen uit de gemeente Uden. Deze uitgeknipte advertenties zijn in de verenigingsbibliotheek per jaar ter inzage. Een namenindex is aanwezig. Inmiddels omvat deze collectie 1390 geboorten en 875 overlijdens.
Voor aanvullingen:
- Dhr. Wil Verbossen

OAT 1832
De oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT) zijn de basis van het latere kadaster. Alle percelen met hun grondeigenaren worden hierin genoemd alsmede de grondklasse, grootte en opstallen (huis, schuur, schop, etc.).
In de verenigingsbibliotheek staat een index op sectie- en perceelnummer en een index op naam van de eigenaren.
Bovendien heeft Nico Vertogen alle sectiekaarten gekopieerd en bewerkt. Ook deze zijn in de verenigingsbibliotheek te raadplegen.

GENEALOGISCHE PROJECTEN

WERKGROEP OUDSCHRIFT

- HISTORIE
Op initiatief van een paar leden van de werkgroep, is er gestart met een cursus oud schrift.
Dit heeft later geresulteerd in een maandelijkse leesgroep die akten uit het oud rechterlijk archief van het Land van Ravenstein (ORA) ging transcriberen (omzetten in leesbaar schrift).
In samenspraak met Streekarchief Brabant Noordoost is dit meer gestructureerd en is de leesgroep overgegaan tot het systematisch bewerken van deze tot nu toe onbewerkte archieven.
- LEESGROEP
Deze groep komt op de 1e maandag van de maand bij elkaar in het Heemhuis om gezamenlijk te lezen. Als huiswerk krijgt men een aantal akten mee, die worden getranscribeerd.
Vervolgens worden deze centraal gecorrigeerd.
Bij voldoende belangstelling kan er een cursus voor beginners c.q. gevorderden worden georganiseerd.
- WAT IS ER TOT HEDEN GEREALISEERD
Hieronder volgt een overzicht van de namenindex van de reeds getranscribeerde acten:
LvR-ORA001-index
LvR-ORA104-index
LvR-ORA105-index
LvR-ORA107-index
LvR-ORA108-index
LvR-ORA109-index
LvR-ORA110-index
LvR-ORA111-index
LvR-ORA113-index
LvR-ORA114-index
LvR-ORA115-index
LvR-ORA116-index
LvR-ORA117-index
LvR-ORA119-index
LvR-ORA241-index

Deze mappen bestaan uit de oorspronkelijke, gekopieerde akte, met daarnaast de uitgewerkte transcriptie. De akten zijn toegankelijk door een index op naam.

BIJNAMEN
Geprobeerd wordt alle, min of meer algemeen bekende, bijnamen vast te leggen. Indien mogelijk wordt ook de herkomst genoteerd.
Omdat het een omstreden onderwerp is, is besloten om voorlopig niet over te gaan tot publicatie, maar alles te verzamelen. Hiermee wordt voorkomen dat de gegevens verloren gaan.
Voor aanvullingen:
- Dhr. Ben van Echteld

KWARTIERSTATEN
Getracht wordt om van alle leden van de werkgroep een kwartierstaat te verkrijgen van 5 generaties. Het resultaat is te vinden in het kwartierstatenboek in de verenigingsbibliotheek

UDENSE PERSOONLIJKHEDEN

Udense persoonlijkheden, in de ruimste zin van het woord.
Daarvan worden sinds 2002 gegevens verzameld, zoals: foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, genealogische gegevens, biografieën.
De nadruk ligt op de periode voor 1950.
De personen worden gerangschikt in de volgende rubrieken:
* (Gemeente)bestuur
* Religie
* Onderwijs
* Gezondheidszorg
* Veiligheid
* Nijverheid
* Verkeer/Vervoer
* Cultuur
* Diensten
* Emigranten.
Voor aanvullingen:
- Dhr. Thijs v.d. Heuvel

Persoonsblad Frans Hoefs (1886-1963)
Persoonsblad Theodorus Hoefs (1855-1914)
Persoonsblad Huub Hoefs (1808-1878)

HISTORISCHE PROJECTEN

BELGISCH VLUCHTOORD
In de eerste wereldoorlog was er in Uden een kamp gevestigd voor Belgische vluchtelingen. Een volledig dorp van 7000 inwoners, met alle voorzieningen zoals onderwijs, ziekenhuis, postkantoor, en kerk verrees op de heide tussen Uden en Zeeland.
Alle documentatie en voorwerpen die betrekking hebben op het vluchtoord worden verzameld. Bovendien is er in het Heemhuis een maquette aanwezig evenals een film uit 1915.
Voor aanvullingen en inlichtingen:
- Dhr. Pierre van Diepenbeek (ook te vragen voor lezingen)

BIERBROUWERIJEN
Verzamelen van gegevens van Udense bierbrouwers.
Voor aanvullingen:
- Dhr. Ron van de Wert

BRANDWEER
Nog op te starten. Wie kan ons helpen? Wie heeft gegevens?
Voor aanvullingen:
- secretaris Werkgroep Genealogie

RIJKSWEG A 50
Voordat gestart werd met de aanleg van de rijksweg A50 in Uden, is het traject vastgelegd op foto. Het resultaat is ter inzage in de verenigingsbibliotheek.
Voor aanvullingen:
- Dhr. Nico Vertogen

VELDNAMEN
Udense perceelsnamen, zoals gebruikt in de volksmond en in officiële stukken, worden verzameld en indien mogelijk gekoppeld aan een kadasternummer. De ruilverkaveling van 1967 is reeds verwerkt en heeft geresulteerd in ruim 2.500 veldnamen.
Voor aanvullingen en inlichtingen:
- Dhr. Tonny Voermans

WIJK RAAM / MELLE
Door de uitbreiding van Uden hebben deze buurtschappen begin 1980 plaats moeten maken voor moderne woonwijken. De voormalige buurtschappen, met vele boerderijen, worden momenteel in kaart gebracht.
Voor aanvullingen:
- Mevr. Riet Coolen-Claassen en Dhr. Wil Verbossen

Terug naar begin

Copyright 2004, Heemkunde Kring Uden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@heemkundekringuden.nl